Sıkça Sorulan Sorular

 

– ÖĞRENCİ BELGESİ ve TRANSKRİPT

Öğrenci Belgesi ve Transkript nasıl alabilirim?

Öğrenci Belgesi E-Devlet üzerinden alınır veya Dekanlık kitap satış birimine başvurulur. Dekanlık kitap satış birimine öğleden önce yapılan başvurularda bu belgeler aynı gün saat 14:00’den sonra, öğleden sonra yapılan başvurularda ise bir sonraki gün saat 10:30’dan sonra Dekanlık öğrenci işleri biriminden kimlik gösterilerek alınır.

Transkript ve öğrenci belgemi başkası alabilir mi?

-Belge almak isteyen öğrencinin Dekanlık öğrenci işlerindeki ilgili Bölüm memuruna belgeyi alacak kişiye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir e-posta göndermesi koşuluyla alabilir.

Transkript ve öğrenci belgemi internet üzerinden pdf formatında alabilir miyim?

-Hayır.

Disiplin Durumuma İlişkin Belgeyi nasıl alabilirim?

-Transkriptlerde disiplin durumu belirtildiğinden disiplin durumunu gösteren ayrı bir evrak düzenlenmemektedir. Transkript başvurusu yapmak yeterli olmaktadır.

Başarı sıralamamı gösteren evrak alabilir miyim?

-Bu belge için Dekanlık kitap satış birimine başvurulur. Belge bir sonraki gün Dekanlık öğrenci işlerindeki ilgili bölüm memurundan kimlik gösterilerek alınabilir.

– ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Öğrenci Kimliğimi nasıl alabilirim?

-Üniversiteye ilk kayıtta gereken belgeleri sunduğunuzda öğrenci kimlik kartınız tarafınıza teslim edilir.

Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, ne yapmalıyım?

– Dekanlık öğrenci işleri birimine kimliğin kaybedildiğine dair bir dilekçe ile başvuruda bulunulur. Dekanlık öğrenci işleri biriminden Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Bilgi Toplama Kısım Amirliği’ne onaylatılmak üzere bir yazı alınır. Bankaya kimlik kartı ücreti yatırılır. Öğrenci, banka dekontunu Dekanlık öğrenci işleri bürosuna teslim ettikten sonra Tınaztepe Akıllı Kart Biriminden bizzat kartını teslim alacaktır.

Öğrenci Kimlik Kartım yıprandı/kırıldı, ne yapmalıyım?

Tınaztepe Akıllı Kart Birimine başvurmanız gerekir.

– GENEL BİLGİLER

Belirtilen süre içinde ders kaydı yaptırmazsam ne olur?

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılan bir mazereti bulunmayan öğrenciler ders kayıtlarını yenileyemezler.

Güz yarıyılında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet.

Ders Ekleme, Bırakma hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenciler yarıyılın ilk haftası içinde web kayıttan en fazla 1 ders ekleme ve 1 ders bırakma değişikliği yapabilir. Öğrencinin yeni kayıt işlemi danışmanı tarafından onaylanır.

Başarısız olduğum bir seçmeli dersi (sosyal seçmeli, teknik seçmeli, bölüm seçmeli) transkriptimden sildirebilir miyim?

Dekanlık öğrenci işleri birimine derslerin son gününe kadar dilekçe ile başvurulması durumunda o yarıyılda alınan seçmeli ders adedi kadar daha önce alınıp başarısız olunan aynı türdeki seçmeli ders transkiptten çıkarılır.

Öğrenim Hakkının Saklı Tutulması (Kayıt dondurma ) hakkında bilgi verebilir misiniz?

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, dilekçe ile başvurması halinde Fakülte Yönetim Kurulu  tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre öğrenim süresine eklenir.

Ders Tekrarı

Her yarıyılda D, Y, FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyor ise bir sonraki yarıyıl veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır.

1,8 genel not ortalaması (GNO) barajı nedir?

1.80 GNO barajını aşamamış olan öğrenciler, genel not ortalamalarını 1.8’in üzerine yükseltmedikçe daha önce almadıkları dersleri alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını 1.8’in üzerine yükseltmeleri için, öncelikle D, Y, FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir.

Ön şart nedir?

Bir derse ön şart olan ders veya dersler başarılmadıkça o ders alınmaz (2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır).

Bitirme Projesini alabilmek için şart nedir?

Bir öğrencinin bitirme projesine kayıt olabilmesi için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri ile tüm seçmeli dersler hariç, altıncı yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm derslerden en çok iki tanesi dışında başarılı olması ve bitirme projesine önşart olan derslerin başarılması şartı aranır

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere devam zorunlu olup, final sınavlarına girebilmek için aşağıdaki şartların tümüyle yerine getirilmesi gerekmektedir;

  1. a) Teorik derslerin ve sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olmak,
  2. b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaların en az % 80’ine katılmış olmak,
  3. c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği diğer çalışmaların verilen süreler içinde başarıyla yapılmış olması.

Üst sınıftan ders almanın şartı nedir?

– Bulunduğu yarıyıl itibariyle öğretim planında yer alan tüm dersleri almış, başarmış ve genel not ortalaması en az 2,50 olan ikinci sınıf ve üstündeki öğrenciler bir üst sınıftan en fazla bir (1) ders,  genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler ise bir üst sınıftan en fazla iki (2) ders alabilir. Bu fıkraya göre alınacak dersler ile öğrencilerin almakla yükümlü olduğu diğer derslerin toplamı 45 AKTS’yi geçemez.

Bir dersin sınav sonucuna nasıl itiraz edebilirim?

– Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz, Dekanlık öğrenci işleri birimine verilen bir dilekçe ile yapılır.

Mazeret Sınavına başvuru ne zaman yapılır?

Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlık öğrenci işleri birimine sunması gerekmektedir.

-YATAY GEÇİŞ

Kurumlararası ve Merkezi yatay geçişle başka bir Üniversiteye geçtim, ne yapmalıyım?

Kurumlararası yatay geçişle kaydınızı yaptırdıktan sonra Fakültemiz Dekanlık öğrenci işleri biriminden ilişki kesme belgesi alınır ve gerekli yerlere imzalatılır. Öğrenci kimlik kartı ile ilişki kesme belgesi dekanlık öğrenci işleri bölüm memuruna teslim edilir. Yatay geçiş yaptığınız üniversite tarafından şahsi dosyanız (lise diploması vs.) istendiğinde Fakültemizdeki kaydınız silinecektir.

Fakültenize kurumlararası yatay geçiş koşulları nelerdir, ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Başvurular yaz döneminde olup, başvurulu tarihleri Fakültemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Değerlendirme, Uyarlanmış Genel Not Ortalamasına göre yapılmaktadır.

Fakültenize merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş koşulları nelerdir, ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Başvurular yaz döneminde olup, başvuru tarihleri Fakültemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Fakültemiz Bölümlerinin ilgili yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek puan alan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilirler.

-MEZUNİYET, DİPLOMA, DİPLOMA EKİ BELGELERİ

Geçici Mezuniyet Belgesi alabilmek için ne yapmalıyım?

Mezuniyet hakkı elde etmiş öğrenciler, Dekanlık öğrenci işleri biriminden mezuniyet işlemi ve ilişki kesme formlarını alarak ilgili birimlere imzalatıp istenen diğer belgelerle Dekanlık öğrenci işleri birimine teslim eder.

Geçici Mezuniyet Belgemi başka biri alabilir mi?

-Hak sahibi tarafından noterden vekâletname verilmesi halinde alabilir.

Diplomamı nereden teslim alabilirim?

-Geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmek koşuluyla, Geçici Mezuniyet Belgesini almayan öğrenciler ise ilişki kesme işlemlerini yerine getirdikten sonra Dekanlık Öğrenci İşleri Biriminden diplomalarını alabilirler.

Geçici Mezuniyet belgemi kaybettim, lisans diplomamı nasıl alabilirim?

– Dekanlık öğrenci işleri birimine geçici mezuniyet belgesinin kaybedildiğine dair dilekçe ile başvuruda bulunulur. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü bilgi toplama kısım amirliğine onaylatılmak üzere yazı alınır. Bu yazı onaylatılıp getirildikten sonra diploma öğrenciye teslim edilir.

Lisans Diplomamı kaybettim yeni diploma alabilir miyim?

Kayıp diplomaların yerine bir kereye mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru Dekanlık öğrenci işleri birimine yapılmaktadır

Diploma Ekini nasıl alabilirim?

Mezuniyetiniz onaylandıktan sonra, talep etmeniz durumunda Rektörlük öğrenci işleri daire başkanlığından diploma ekini alabilirsiniz.

Mezuniyet Başarı sıralamasına ilişkin yazı alabilir miyim?

Bu belge için Dekanlık kitap satış birimine başvurulur. Belge, aynı gün Dekanlık öğrenci işleri biriminden kimlik gösterilerek alınabilir.

Yüksek Onur veya Onur belgemi nereden alabilirim?

Mezuniyet ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur, 3.50-4.00 arası olan öğrenciler yüksek onur belgesini Dekanlık öğrenci işleri biriminden alabilirler.

-YAZ OKULU

Yaz Okulu’nda öğrenim süresi ne kadardır?

Yaz öğretiminin süresi 4 haftadan az 7 haftadan fazla olamaz. Bu süreye ara sınavlar ve final sınavları dahildir.

Yaz Okulu’nda en fazla kaç ders alabilirim?

Yaz öğretiminde öğrenci 12 ders saatini geçmemek üzere en çok 3 ders alabilir.

Yaz okulunda üst sınıftan ders alabilirmiyim?

Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri yaz öğretiminde alabilirler.

Yaz Öğretiminde mazeret sınavı var mı?

Yaz öğretimi sınav döneminde mazeret sınav hakkı yoktur.

Yaz Okulu’nda ders kaydımı nasıl yapacağım?

Dekanlık tarafından ilan edilen kayıt dönemi içerisinde http://kayit.deu.edu.tr adresinden ders kaydınızı yapabilirsiniz. Web üzerinden ders kaydı yapıldıktan sonra çıkan ücretin, ilan edilen süre içinde, öğrenci numarası belirtilerek bankaya yatırılmasıyla ders kaydı tamamlanmış olur.

Henüz Lisans dersi almamış öğrenciler Yaz okulundan ders alabilirler mi?

Hayır. Yaz okulunun başlangıcı itibariyle henüz lisans dersi almamış öğrencilerin yaz okulunda lisans dersi almalarına izin verilmez.

Yaz Okulu’nda ders bırakma ve ekleme yapabilir miyim?

Dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemleri yapılamaz.

Yaz okulunda farklı bir Fakülte veya Üniversiteden ders alabilir miyim?

Fakültemizin öğrencileri, diğer üniversitelerin yaz öğretimlerine Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi kaydıyla başvurabilir.